Gyed Extra

A „gyed extra” a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz.

1. Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása

Ki kaphatja?

Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani. Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született. 2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint korábban. Több gyermek esetében, akkor folyósíthatóak gyermekenként külön – külön az ellátások, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra. Például, ha a biztosított anyának a 2013.02.01-jén született első gyermeke jogán járó gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. 01.01-én (vagy azt követően) megszületik a második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és e mellett a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyt, majd ennek lejárát követően gyermekgondozási díjat kaphat.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

A legkisebb gyermek után járó ellátás iránti kérelmet, — csak úgy, mint eddig— a foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?

Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A gyed esetében pedig az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,
 • „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,
 • Jövedelemigazolást.

A nyomtatványok elérhetők:

www.oep.hu/Biztosítottak részére előírt nyomtatványok

 Tájékoztatás kérhető:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, a Kormányablakban, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

2.Munkavégzés gyed folyósítása mellett

Kire vonatkozik?

A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása mellett (a gyes folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.

 • Ha Ön még nem dolgozik, de gyermeke elmúlt már 1 éves, és 2014. 01.01-jét követően szeretne visszamenni, vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába állását nem kell bejelenteni a gyed-et folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni. (A gyed folyósításában ez nem okoz változást.)
 • Ha Ön munkavégzés miatt 2014. 01.01-jét megelőzően szüneteltette a gyed folyósítását, akkor a szüneteltetett gyermekgondozási díj továbbfolyósítását kérheti.Ebben az esetben a korábban megállapított gyed-et tovább fogják folyósítani a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben. Például, ha a 2012. 09.01-jén született gyermek szülője (aki egyébként a gyermek 2 éves koráig jogosult az ellátásra) 2013. 10. 01-jétől visszament dolgozni, és emiatt le kellett mondania a gyed-ről, úgy a szülő 2014. 01.01-jétől kérheti, hogy részére ismét, azaz továbbfolyósítsák a gyed-et. Ebben az esetben 2014. 01.01-jétől a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, azaz 2014. 09. 01-jéig kapni fogja a gyed-et. Ha azonban 2013.10.01-jétől heti 30 órában vállalt munkát, és kérte a gyermek után a gyes-t, akkor 2014.01.01-jétől le kell mondania a gyes-ről, csak akkor tudják részére a gyed-et megállapítani. Munkát azonban már korlátlan időtartamban végezhet.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol – a folyósítás szüneteltetését megelőzően – legutoljára folyósították a kérelmezőnek a gyermekgondozási díjat. Azaz vagy a fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez vagy a foglalkoztatója által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez. Ha az igénylő időközben munkáltatót váltott és a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoztató nem működtet társadalombiztosítási kifizetőhelyet, akkor a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell a kérelmet benyújtani. Az igény bejelentése személyesen vagy postai úton történhet.

Fontos, hogy a gyed-et nem folyósítják újra automatikusan, a gyed továbbfolyósítást kérni kell!

Milyen nyomtatványon kell kérni, és mit kell hozzá csatolni?

A kérelmet az OEP honlapján elérhető „KÉRELEM gyermekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kiállításával is be lehet benyújtani. Nincs kötelezően használandó kérelem forma, de ajánlott a „KÉRELEM gyermekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, mert olyan kérdéseket tartalmaz, ami a továbbfolyósításhoz szükséges, így a hiánypótlási eljárás elkerülhető.

A kérelemhez csatolni kell:

 • Ha a kérelmező rendelkezik a gyed megállapításáról szóló határozattal, akkor a határozatot.
 • Ha a kérelmező részére gyes-t folyósítottak, akkor a Magyar Államkincstár által kiadott gyes folyósításának megszüntetéséről szóló határozatot.

A nyomtatvány elérhető:

www.oep.hu/Biztosítottak részére előírt nyomtatványok

Tájékoztatás kérhető:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

3. A gyermekgondozási díjra jogosultság időtartama ikrek esetében

Ki kaphat?

2013. 12. 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel meghosszabbodik.

Például: A 2012. 01.01-től biztosított kismama 2014.05.10-én ikreket szül. A szülést megelőző biztosítási jogviszonyára figyelemmel, 2017.05.10-ig, a gyermekei két éves korától számított további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra. (Ikrek esetében nem jár dupla gyed, mert azonos várandósságból születtek.)

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

Ha biztosított a gyed igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor nem kell külön igényelni, automatikusan 1 évvel meghosszabbodik a gyed jogosultság időtartama.

Tájékoztatás kérhető:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

4. Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj (diplomás gyed)

Ki kaphat?

2014. január 1-jétől kiegészül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény hallgatóival. Ők az úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét követően születetett gyermek édesanyja jogosult, akik – többek között – felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül.

A diplomás gyed-re akkor jogosult a szülő nő, ha az alábbi 1)-6) pontokban felsorolt együttes feltételeknek megfelel:

 1. az Ebtv. 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
 2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
 3. A gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 4. a gyermeket saját háztartásában neveli,
 5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.
 7. A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

5. Vér szerinti apa jogosultsága:

A diplomás gyedre a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek meg kell felelnie a vér szerinti apának) megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a 2.)-6). pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és gyermekgondozási díjra sem jogosult, de a vérszerinti apa a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

Például: Az egyetemi hallgató anya 2014.02.10-én szül és a szülés napjától diplomás gyed-re jogosult. A gyermek 2014.06.30-án kikerül az anya háztartásából és 2014.07.01-től a gyermek az egyetemi hallgató vérszerinti apja háztartásába kerül. Az apának – amennyiben az 1.)-6.) pontokban felsorolt jogosultsági feltételeknek együttesen megfelel – a diplomás gyed 2014.07.01-től a gyermek 1 éves koráig folyósítható.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

 • A szülés napján nem biztosított szülő nő és a vér szerinti apa, a kérelmet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez nyújthatja be.
 • Ha a kismama biztosított (dolgozik), akkor a diplomás gyed iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtania.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?

Az igénylő a diplomás gyed megállapítása iránti kérelmet kizárólag az OEP által rendszeresített „Igénybejelentés hallgató jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A kérelem csatolni kell:

 • a hallgató jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, (Kizárólag az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról a gyermekgondozási díjhoz” elnevezésű OEP nyomtatványon történő igazolás fogadható el.)
 • gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatóság igazolvány másolatát.

A nyomtatvány elérhető:

www.oep.hu/Nyomtatványok természetes személyeknek

 www.oep.hu/Nyomtatványok biztosítottak részére

Tájékoztatás kérhető:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük